Algemene voorwaarden BeLEEF NaviGames B.V.

Artikel 1 Partijen en definities

 1. BeLEEF NaviGames: BeLEEF NaviGames B.V., gevestigd te Ede aan de Amsterdamseweg 45 (6712 GG), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82253935, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van BeLEEF NaviGames:
  Website: www.rlly.nl
  Email: info@rlly.nl
  Telefoonnummer: 0318 – 250 999
  Btw-identificatienummer: NL862396347B01
 3. De Klant: de (potentiële) afnemer van de aangeboden dienst(en) van BeLEEF NaviGames.
 4. Deelnemer(s): de natuurlijk perso(o)n(en) die deelneemt / deelnemen aan een Rally of daaraan wens(t)(en) deel te nemen.
 5. Rally: de door BeLEEF NaviGames bedachte c.q. ontwikkelde route(s).

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. BeLEEF NaviGames verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van BeLEEF NaviGames en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, of de rechtsopvolgers van partijen, met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen, of diens rechtsopvolgers, gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door BeLEEF NaviGames bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zal komen.

Artikel 3 Aanbod, uitvoering van de overeenkomst, aanmelding en totstandkoming

 1. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod, zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s en (in het geval van consumenten) exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 2. Alle opgaven van BeLEEF NaviGames van de te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van BeLEEF NaviGames.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 4. Alle verplichtingen van BeLEEF NaviGames worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.
 5. Deelnemers verkrijgen pas het recht om aan de Rally deel te nemen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle betalingen door De Klant zijn voldaan.
 6. BeLEEF NaviGames zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant BeLEEF NaviGames altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 7. De Klant aanvaardt dat de duur van de Rally kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weers- en verkeersomstandigheden. BeLEEF NaviGames is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor de daardoor door De Klant geleden schade.
 8. Het staat BeLEEF NaviGames vrij de Rally te laten uitvoeren door derden. De toepassing van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat BeLEEF NaviGames een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd, een order via de website door BeLEEF NaviGames wordt bevestigd ofwel nadat BeLEEF NaviGames, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 10. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en tenzij De Klant anders kan bewijzen. Indien BeLEEF NaviGames bij de bevestiging van de overeenkomst afwijkt van het aanbod, geldt de overeenkomst als omschreven in de bevestiging.

Artikel 4 Uitvoering/Levering

 1. De Klant en/of Deelnemer staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen en/of computerprogramma’s van BeLEEF NaviGames en/of derden.
 2. Het is De Klant en/of Deelnemer zonder schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames niet toegestaan de door BeLEEF NaviGames geleverde diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De Klant en/of Deelnemer vrijwaart, ook in het geval van toestemming, BeLEEF NaviGames voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten door BeLEEF NaviGames aan De Klant geleverd en welke De Klant aan een derde heeft door geleverd. De Klant en/of Deelnemer zal de software niet (proberen te) hacken en/of websites opzetten welke zich voordoen als onderdeel van BeLEEF NaviGames. De Klant en/of Deelnemer is niet gerechtigd (delen van) de software te reproduceren, kopiëren, dupliceren of doorverkopen zonder toestemming van BeLEEF NaviGames.
 3. BeLEEF NaviGames behoudt zich het recht voor alle diensten, zoals servers of software, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van BeLEEF NaviGames. BeLEEF NaviGames zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens De Klant en/of Deelnemer gehouden zijn.
 4. BeLEEF NaviGames spant zich ervoor in de diensten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren en gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. BeLEEF NaviGames staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. BeLEEF NaviGames is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. BeLEEF NaviGames verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten.
 5. Tijdens het doen van een Rally kan blijken dat de diensten niet meer worden weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van BeLEEF NaviGames failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. De Klant en/of Deelnemer heeft alsdan geen recht op enige remedie.
 6. BeLEEF NaviGames zal geregeld updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de diensten. Hiertoe behoeft BeLEEF NaviGames geen toestemming van De Klant en/of Deelnemer. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten met zich meebrengen. De bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van toepassing.
 7. Tenzij anders overeengekomen is de Deelnemer zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals het controleren van instellingen, van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen is de Deelnemer tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de dienstverlening van BeLEEF NaviGames benodigde hardware.
 8. BeLEEF NaviGames houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Deelnemer(s) geeft/geven toestemming hiervoor.
 9. Een Rally kan geen doorgang vinden door overheidsingrijpen en/of locaties die niet beschikbaar c.q. bereikbaar zijn. BeLEEF NaviGames kan ten gevolge hiervan niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de levering te hebben voldaan.
 2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verstuurt BeLEEF NaviGames de bijbehorende code ten behoeve van een Rally aan De Klant.
 3. Indien voor aanvang van de Rally niet de volledige betaling van het totaalbedrag voor de Rally door BeLEEF NaviGames is ontvangen, heeft/hebben De Klant en/of Deelnemer(s) niet het recht om aan de Rally deel te nemen. Een besluit van BeLEEF NaviGames om alle of een deel van de Deelnemers het recht op deelname aan de Rally te ontzeggen, ontslaat De Klant niet van de verplichting tot betaling van het totaalbedrag van de Rally vermeerderd met bijkomende kosten.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames is het De Klant niet toegestaan enige verplichting te verrekenen en/of op te schorten en/of bedragen daarop in te houden.
 5. Door het niet bezoeken van de Rally vervalt de financiële verplichting jegens BeLEEF NaviGames niet en ontstaat geen recht op deelname aan een andere / vervangende Rally.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is BeLEEF NaviGames terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
 7. BeLEEF NaviGames heeft het recht haar werkzaamheden te staken of geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang De Klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens BeLEEF NaviGames niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 Verbintenissen van De Klant

 1. De Klant stelt BeLEEF NaviGames in de gelegenheid de Rally te (laten) uitvoeren en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen. Hieronder wordt onder andere begrepen; ervoor zorgen dat BeLEEF NaviGames tijdig kan beschikken over de voor de Rally benodigde gegevens, waaronder, deelnemersaantallen, informatie over eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen van de Deelnemer(s) en overige bijzonderheden ten aanzien van de Rally of Deelnemer(s);
 2. De Klant dient Deelnemer op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van BeLEEF NaviGames door een kopie daarvan te verstrekken en Deelnemer dient zich daaraan te verbinden.

Artikel 7 Verplichtingen van Deelnemers

 1. In verband met de veiligheid van Deelnemers en derden is Deelnemer gehouden alle door BeLEEF NaviGames en/of de hulpmiddelen van BeLEEF NaviGames gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen. De Deelnemer dient tevens te allen tijde te handelen naar de op dat moment aanwezige en geldende verkeersvoorschriften en loop- en wegroutes.
 2. De Deelnemer dient zorg te dragen voor geschikte kleding, schoenen en overige hulpmiddelen ten behoeve van een Rally, deze worden, tenzij anders aangegeven, niet door BeLEEF NaviGames verstrekt.
 3. Deelname aan de Rally brengt risico’s met zich mee en vereist een goede fysieke gesteldheid, De Klant verklaart de Deelnemers daarover te hebben ingelicht en bevestigd dat door de Deelnemers aan de vereisten wordt voldaan.
 4. De Klant verklaart Deelnemers te hebben ingelicht over de in dit artikel genoemde risico’s en verplichtingen.
 5. De Klant vrijwaart BeLEEF NaviGames tegen alle aanspraken van Deelnemers en derden als gevolg van het niet naleven van de in dit artikel bedoelde verplichtingen door Deelnemers.

Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BeLEEF NaviGames geen invloed kan uitoefenen. Hieronder is mede begrepen: synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, weersomstandigheden, ziekte of letsel van de aan BeLEEF NaviGames verbonden personen en/of de door haar ingeschakelde derden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van BeLEEF NaviGames opgeschort.
 2. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor BeLEEF NaviGames onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is BeLEEF NaviGames bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding of restitutie ontstaat.
 3. Indien BeLEEF NaviGames bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid

 1. BeLEEF NaviGames geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de Rally te behalen resultaat.
 2. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is BeLEEF NaviGames bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met De Klant, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
 3. Iedere aansprakelijkheid van BeLEEF NaviGames jegens De Klant en/of Deelnemer is beperkt tot het bedrag waarop de door BeLEEF NaviGames gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of, indien de verzekeraar niet tot uitkeren over zou gaan, tot de hoogte van het factuurbedrag te vermeerderen met 15%.
 4. Aansprakelijkheid van BeLEEF NaviGames omvat nooit gevolgschade en, behoudens opzet of grove schuld, evenmin zaakschade, immateriële schade, imagoschade, gederfde winst en personeelskosten.
 5. De Klant vrijwaart BeLEEF NaviGames voor de ontstane schade van derden doordat BeLEEF NaviGames heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, indien De Klant BeLEEF NaviGames onjuist, onvolledig of te laat informatie, gegevens en bescheiden heeft verstrekt.
 6. Wijzigingen in plaatselijke omstandigheden, zoals een wijziging in een verkeerssituatie, kunnen ertoe leiden dat het spel niet wordt weergegeven in de gewijzigde situatie. BeLEEF NaviGames kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. BeLEEF NaviGames kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van de diensten doordat de hardware c.q. device van De Klant niet of niet goed functioneert.
 8. De maximale score van een Rally kan worden beïnvloed doordat de dienst van BeLEEF NaviGames een opdracht afkeurt. BeLEEF NaviGames kan ten gevolge hiervan niet aansprakelijk worden gesteld.
 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen BeLEEF NaviGames tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien De Klant schade lijdt moet dit terstond aan BeLEEF NaviGames worden gemeld. Daarbij is De Klant verplicht alles te doen dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten; tussentijdse opzegging is niet mogelijk zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen.
 2. BeLEEF NaviGames heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard of De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
 3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan BeLEEF NaviGames verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Artikel 11 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. BeLEEF NaviGames is bevoegd haar rechten en plichten onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien tussen partijen een geschil ontstaat voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst is de rechter in het arrondissement waarin BeLEEF NaviGames haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen. Indien tussen partijen een geschil ontstaat omtrent een niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin BeLEEF NaviGames haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen.

Artikel 12 Herroepingsrecht

 1. Omdat BeLEEF NaviGames de nakoming van de te leveren dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van De Klant, alsmede De Klant heeft verklaard dat De Klant daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht) op grond van artikel 6:230p sub g BW, beschikt De Klant niet over een wettelijke bedenktijd c.q. herroepingsrecht.
 1. Toepasselijkheid
  1. BeLEEF NaviGames verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van BeLEEF NaviGames en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, of de rechtsopvolgers van partijen, met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen, of diens rechtsopvolgers, gelden.
  1. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  1. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1. Derden die door BeLEEF NaviGames bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  1. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zal komen.
 1. Aanbod, uitvoering van de overeenkomst, aanmelding en totstandkoming
  1. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod, zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s en (in het geval van consumenten) exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
  1. Alle opgaven van BeLEEF NaviGames van de te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van BeLEEF NaviGames.
  1. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
  1. Alle verplichtingen van BeLEEF NaviGames worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.
  1. Deelnemers verkrijgen pas het recht om aan de Rally deel te nemen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle betalingen door De Klant zijn voldaan.
  1. BeLEEF NaviGames zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant BeLEEF NaviGames altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
  1. De Klant aanvaardt dat de duur van de Rally kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weers- en verkeersomstandigheden. BeLEEF NaviGames is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor de daardoor door De Klant geleden schade.
  1. Het staat BeLEEF NaviGames vrij de Rally te laten uitvoeren door derden. De toepassing van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat BeLEEF NaviGames een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd, een order via de website door BeLEEF NaviGames wordt bevestigd ofwel nadat BeLEEF NaviGames, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
  1. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en tenzij De Klant anders kan bewijzen. Indien BeLEEF NaviGames bij de bevestiging van de overeenkomst afwijkt van het aanbod, geldt de overeenkomst als omschreven in de bevestiging.
 1. Uitvoering/Levering
  1. De Klant en/of Deelnemer staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen en/of computerprogramma’s van BeLEEF NaviGames en/of derden.
  1. Het is De Klant en/of Deelnemer zonder schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames niet toegestaan de door BeLEEF NaviGames geleverde diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De Klant en/of Deelnemer vrijwaart, ook in het geval van toestemming, BeLEEF NaviGames voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten door BeLEEF NaviGames aan De Klant geleverd en welke De Klant aan een derde heeft door geleverd. De Klant en/of Deelnemer zal de software niet (proberen te) hacken en/of websites opzetten welke zich voordoen als onderdeel van BeLEEF NaviGames. De Klant en/of Deelnemer is niet gerechtigd (delen van) de software te reproduceren, kopiëren, dupliceren of doorverkopen zonder toestemming van BeLEEF NaviGames.
  1. BeLEEF NaviGames behoudt zich het recht voor alle diensten, zoals servers of software, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van BeLEEF NaviGames. BeLEEF NaviGames zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens De Klant en/of Deelnemer gehouden zijn.
  1. BeLEEF NaviGames spant zich ervoor in de diensten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren en gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. BeLEEF NaviGames staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. BeLEEF NaviGames is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. BeLEEF NaviGames verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten.
  1. Tijdens het doen van een Rally kan blijken dat de diensten niet meer worden weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van BeLEEF NaviGames failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. De Klant en/of Deelnemer heeft alsdan geen recht op enige remedie.
  1. BeLEEF NaviGames zal geregeld updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de diensten. Hiertoe behoeft BeLEEF NaviGames geen toestemming van De Klant en/of Deelnemer. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten met zich meebrengen. De bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van toepassing.
  1. Tenzij anders overeengekomen is de Deelnemer zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals het controleren van instellingen, van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen is de Deelnemer tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de dienstverlening van BeLEEF NaviGames benodigde hardware.
  1. BeLEEF NaviGames houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Deelnemer(s) geeft/geven toestemming hiervoor.
  1. Een Rally kan geen doorgang vinden door overheidsingrijpen en/of locaties die niet beschikbaar c.q. bereikbaar zijn. BeLEEF NaviGames kan ten gevolge hiervan niet aansprakelijk worden gesteld.
 1. Prijzen en betaling
  1. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de levering te hebben voldaan.
  1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verstuurt BeLEEF NaviGames de bijbehorende code ten behoeve van een Rally aan De Klant.
  1. Indien voor aanvang van de Rally niet de volledige betaling van het totaalbedrag voor de Rally door BeLEEF NaviGames is ontvangen, heeft/hebben De Klant en/of Deelnemer(s) niet het recht om aan de Rally deel te nemen. Een besluit van BeLEEF NaviGames om alle of een deel van de Deelnemers het recht op deelname aan de Rally te ontzeggen, ontslaat De Klant niet van de verplichting tot betaling van het totaalbedrag van de Rally vermeerderd met bijkomende kosten.
  1. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames is het De Klant niet toegestaan enige verplichting te verrekenen en/of op te schorten en/of bedragen daarop in te houden.
  1. Door het niet bezoeken van de Rally vervalt de financiële verplichting jegens BeLEEF NaviGames niet en ontstaat geen recht op deelname aan een andere / vervangende Rally.
  1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is BeLEEF NaviGames terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
  1. BeLEEF NaviGames heeft het recht haar werkzaamheden te staken of geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang De Klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens BeLEEF NaviGames niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 1. Verbintenissen van De Klant
  1. De Klant stelt BeLEEF NaviGames in de gelegenheid de Rally te (laten) uitvoeren en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen. Hieronder wordt onder andere begrepen; ervoor zorgen dat BeLEEF NaviGames tijdig kan beschikken over de voor de Rally benodigde gegevens, waaronder, deelnemersaantallen, informatie over eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen van de Deelnemer(s) en overige bijzonderheden ten aanzien van de Rally of Deelnemer(s);
  1. De Klant dient Deelnemer op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van BeLEEF NaviGames door een kopie daarvan te verstrekken en Deelnemer dient zich daaraan te verbinden. 
 1. Verplichtingen van Deelnemers
  1. In verband met de veiligheid van Deelnemers en derden is Deelnemer gehouden alle door BeLEEF NaviGames en/of de hulpmiddelen van BeLEEF NaviGames gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen. De Deelnemer dient tevens te allen tijde te handelen naar de op dat moment aanwezige en geldende verkeersvoorschriften en loop- en wegroutes.
  1. De Deelnemer dient zorg te dragen voor geschikte kleding, schoenen en overige hulpmiddelen ten behoeve van een Rally, deze worden, tenzij anders aangegeven, niet door BeLEEF NaviGames verstrekt.
  1. Deelname aan de Rally brengt risico’s met zich mee en vereist een goede fysieke gesteldheid, De Klant verklaart de Deelnemers daarover te hebben ingelicht en bevestigd dat door de Deelnemers aan de vereisten wordt voldaan.
  1. De Klant verklaart Deelnemers te hebben ingelicht over de in dit artikel genoemde risico’s en verplichtingen.
  1. De Klant vrijwaart BeLEEF NaviGames tegen alle aanspraken van Deelnemers en derden als gevolg van het niet naleven van de in dit artikel bedoelde verplichtingen door Deelnemers.
 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraakwordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BeLEEF NaviGames geen invloed kan uitoefenen. Hieronder is mede begrepen: synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, weersomstandigheden, ziekte of letsel van de aan BeLEEF NaviGames verbonden personen en/of de door haar ingeschakelde derden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van BeLEEF NaviGames opgeschort.
  1. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor BeLEEF NaviGames onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is BeLEEF NaviGames bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding of restitutie ontstaat.
  1. Indien BeLEEF NaviGames bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 1. Garantie en aansprakelijkheid
  1. BeLEEF NaviGames geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de Rally te behalen resultaat.
  1. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is BeLEEF NaviGames bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met De Klant, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
  1. Iedere aansprakelijkheid van BeLEEF NaviGames jegens De Klant en/of Deelnemer is beperkt tot het bedrag waarop de door BeLEEF NaviGames gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of, indien de verzekeraar niet tot uitkeren over zou gaan, tot de hoogte van het factuurbedrag te vermeerderen met 15%.
  1. Aansprakelijkheid van BeLEEF NaviGames omvat nooit gevolgschade en, behoudens opzet of grove schuld, evenmin zaakschade, immateriële schade, imagoschade, gederfde winst en personeelskosten.
  1. De Klant vrijwaart BeLEEF NaviGames voor de ontstane schade van derden doordat BeLEEF NaviGames heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, indien De Klant BeLEEF NaviGames onjuist, onvolledig of te laat informatie, gegevens en bescheiden heeft verstrekt.
  1. Wijzigingen in plaatselijke omstandigheden, zoals een wijziging in een verkeerssituatie, kunnen ertoe leiden dat het spel niet wordt weergegeven in de gewijzigde situatie. BeLEEF NaviGames kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  1. BeLEEF NaviGames kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van de diensten doordat de hardware c.q. device van De Klant niet of niet goed functioneert.
  1. De maximale score van een Rally kan worden beïnvloed doordat de dienst van BeLEEF NaviGames een opdracht afkeurt. BeLEEF NaviGames kan ten gevolge hiervan niet aansprakelijk worden gesteld.
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen BeLEEF NaviGames tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien De Klant schade lijdt moet dit terstond aan BeLEEF NaviGames worden gemeld. Daarbij is De Klant verplicht alles te doen dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.
 1. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten; tussentijdse opzegging is niet mogelijk zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen.
  1. BeLEEF NaviGames heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
   1. De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
   1. Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard of De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
  1. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan BeLEEF NaviGames verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. BeLEEF NaviGames is bevoegd haar rechten en plichten onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van BeLEEF NaviGames.
  1. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
  1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst is de rechter in het arrondissement waarin BeLEEF NaviGames haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen. Indien tussen partijen een geschil ontstaat omtrent een niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin BeLEEF NaviGames haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen.

Artikel 12 Herroepingsrecht

1. Omdat BeLEEF NaviGames de nakoming van de te leveren dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van De Klant, alsmede De Klant heeft verklaard dat De Klant daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht) op grond van artikel 6:230p sub g BW, beschikt De Klant niet over een wettelijke bedenktijd c.q. herroepingsrecht.